Echtscheidingen

Het meest bekende onderdeel van het familierecht in de advocatenpraktijk is het echtscheidingsrecht. Tot op de dag van vandaag worden alle echtscheidingen
door de Rechtbank uitgesproken, waarbij ieder van beide partijen door een advocaat wordt bijgestaan. In een aantal gevallen hebben beiden samen één advocaat. In vaktermen heet dat laatste een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek.

Een echtscheiding is een zaak die beide partijen emotioneel diep raakt. De advocaat heeft daarbij de belangrijke taak om de juridische aspecten goed te regelen. Voor psychosociale hulp is de advocaat echter niet opgeleid en die moet u van uw advocaat dan ook niet verwachten.

Onderwerpen die de advocaat behandelt, naast de echtscheiding zelf zijn:

Partneralimentatie
Deze wordt vastgesteld aan de hand van de door de advocaat opgestelde draagkrachtberekening. Indien de ene partner door/tijdens het huwelijk financieel afhankelijk is geworden van de andere kan hij aanspraak maken op alimentatie. In de praktijk is de looptijd van de partneralimentatie maximaal 12 jaar, afhankelijk van de duur van het huwelijk.

Kinderalimentatie
Kinderen dienen door hun ouders opgevoed en verzorgd te worden. Na de echtscheiding wordt de verplichting tot verzorging voor de niet-verzorgende ouder omgezet in alimentatie. In het algemeen geldt die verplichting tot het bereiken van de 21-jarige leeftijd.

Boedelverdeling
Indien partijen in gemeenschap van goederen gehuwd zijn, heeft ieder recht op de helft van het vermogen. Indien partijen onder het maken van huwelijkse voorwaarden gehuwd zijn, zijn de regels van die huwelijkse voorwaarden bepalend. De rechtspraak heeft echter wel duidelijk gemaakt dat zeker bij ondernemers die gaan scheiden, soms gevolgen opdoemen, die partijen niet beoogd hebben. De verdeling is zonder meer maatwerk en wordt door de advocaat, soms in overleg met de notaris en accountant, geregeld.

Omgangsregeling ten behoeve van de kinderen
Het contact van de ouder die niet meer met de kinderen onder één dak woont, dient te worden gewaarborgd. Het belang van het kind moet hierbij voorop staan en er dient een duidelijke en werkbare regeling vastgelegd te worden. De wet vereist dat de ouders daartoe in overleg met de advocaat een ouderschapsplan opstellen.

Ouderschapsplan
Bij iedere echtscheiding van ouders van een of meer kinderen dient een ouderschapsplan te worden ingediend bij de Rechtbank. Anders neemt de Rechtbank het echtscheidingsverzoek niet in behandeling. In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd omtrent de contacten tussen ouders en het kind/de kinderen, de alimentatie en diverse onderwerpen zoals schoolkeuze, medische aangelegenheden etc (voor een voorbeeld: www.rvr.org ).

Gezag over de kinderen
De wet gaat uit van het handhaven van het ouderlijk gezag over de kinderen door beide ouders. De vraag is echter bij wie de kinderen gaan wonen.

Convenant opstellen
Het is bijzonder belangrijk om een convenant op te stellen. Dit is een overeenkomst tussen partijen, waarin de gevolgen van de echtscheiding worden geregeld.

Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek
Voor partijen, die samen in goede harmonie uit elkaar willen en kunnen gaan, kan de advocaat in overleg met beide cliënten het convenant opstellen, en vervolgens een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indienen bij de Rechtbank. De tijd voor een echtscheidingsprocedure op gemeenschappelijk verzoek duurt ongeveer twee maanden.

Mediation
In sommige gevallen kan bemiddeling helpen, uitgaande van de gedachte “ effectieve geschiloplossing op maat”. Uitgangspunt is dat partijen met behulp van een mediator zelf tot een oplossing komen. Ook niet-juridische kwesties kunnen worden meegenomen. Een belangrijke voorwaarde voor succes is wel dat partijen zich willen en kunnen inzetten voor een oplossing.

Verbroken samenleving
De wetgever heeft allerlei zaken geregeld voor het huwelijk en het geregistreerd partnerschap maar voor degenen die met of zonder een samenlevingscontract samenleven is wettelijk niets geregeld. Als deze samenwoners uit elkaar gaan dient er op basis van redelijkheid en billijkheid te worden gedeeld, zowel in bezittingen als in schulden; juridische hulp is daarbij een must om de valkuilen te vermijden

Co-ouderschap
Dit betekent dat de kinderen van ouders die niet meer bij elkaar zijn, afwisselend verblijven bij de ene en de andere ouder.
Beide ouders dragen in praktisch en financieel opzicht, min of meer gelijkwaardig bij aan de dagelijkse verzorging van de kinderen.
Co-ouders verdelen ook de kosten van de kinderen.

Indexering
Alimentatie is wettelijk geïndexeerd.
Voor 2010 is de indexering door de minister bepaald op 2,3 %.
Voor 2011 op 0,9 %.
Voor 2012 op 1,3 %.
Voor 2013 op 1,7 %.
Voor 2014 op 0,9 %.
Voor 2015 op 0,8 %.
Voor 2016 op 1,3 %.
Voor 2017 op 2,1 %.
Voor 2018 op 1,5 %.
Voor 2019 op 2 %.
Voor 2020 op 2,5 %.
Voor 2021 op 3 %.

Mr. Van Hevele beschikt over een ruime ervaring met betrekking tot genoemde onderwerpen.

Wilt u meer weten over ons of het kantoor neem dan contact op.